Voimassa olevat kaavat

Olemme koonneet tälle sivulle Puolangan kunnan lainvoimaisiset, voimassa olevat kaavat.

Asemakaavat

Asemakaava on maankäytön suunnittelussa eli kaavoituksessa yksityiskohtaisin kaava. Asemakaavassa keskitytään johonkin kunnan osaan. Asemakaavassa osoitetaan kunnan osa-alueen käytön ja rakentamisen järjestäminen ja siten luodaan perusta maanomistajien ja kunnan välisten suhteiden muotoutumiselle.

Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin-,  työ- ja virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia. Asemakaavan laatii kunta.

Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset.  Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista.

Kirkonkylän asemakaavat

Kotilan ja Paljakan asemakaavat

Ranta-asemakaavat

Ranta-asemakaavat ovat niin sanotusti maanomistajien kaavoja, eli maanomistaja voi laatia omistamalleen ranta-alueelle ranta-asemakaavan. Kunta hyväksyy ranta-asemakaavan. Ranta-asemakaavoituksella ohjataan pääasiassa loma- asutuksen järjestämistä ranta-alueille.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Jos kaavaa ei ole, rakentamiseen tarvitaan poikkeamispäätös.

Kaavoituksen tavoitteena on suunnitella rantarakentaminen siten, että siinä otetaan huomioon myös luonnon- ja maisemansuojelu, rantojen virkistyskäyttö sekä maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Lisäksi kaavat selkeyttävät rantarakentamisen lupakäsittelyä.

Aittokylä ranta-asemakaava

Kongasmäen alueen ranta-asemakaavat

Pikku-Puution ja Iso-Puutiojärven ranta-asemakaavat

Puokiojärven ranta-asemakaava

Rantakaavat

Rantakaavassa annetaan yksityiskohtaiset määräykset loma-asutuksen ja alueen muun käytön järjestämisestä ranta-alueella, jolla ei ole voimassa asemakaavaa tai rakennuskaavaa. Nykyisin rantakaava on nimeltään ranta-asemakaava. Ranta-alueille laaditut ranta-asemakaavat ennen vuotta 1999 ovat nimeltään rantakaavoja, tämän jälkeen laaditut kaavat ovat kaikki ranta-asemakaavoja.

Kivarinjärven rantakaavat

Kongasmäen alueen rantakaavat

Oterman rantakaavat

Puokion alueen rantakaavat

Voipuanjärven rantakaavat

Väyrylän alueen rantakaavat

Yleis- ja osayleiskaavat

Yleiskaava on kunnan koko maantieteellisen alueen maankäytön suunnitelma. Yleiskaava sijaitsee kaavoituksen tasoissa maakuntakaavan ja asemakaavan välissä. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi.

Yleiskaavan tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet, ja yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista.

Yleiskaava on joustava kaavamuoto. Se voi olla luonteeltaan hyvinkin strateginen ja yleispiirteinen lähestyen maakuntakaavan esittämistapaa. Yleiskaava voidaan laatia tarkaksi suoraan rakentamista ohjaavaksi, erityisesti ranta- ja kyläalueille sekä ohjaamaan  tuulivoimarakentamista.

Kunta vastaa yleiskaavan laatimisesta. Kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.

Auhon alueen osa- ja osayleiskaavat

Kivarinjärven ja Kiiminkijoen osa- ja osayleiskaavat

Kotilan yleis- ja osayleiskaavat

Puokion yleis- ja osayleiskaavat

Vihajärven ja Puolankajärven yleis- ja osayleiskaavat