Muut rakentamisen luvat

Tältä sivulta löydät tietoa rakentamisen jatkoaikaluvasta, muutosluvasta, maisematyöluvasta, purkamislupa ja purkamisilmoitus

Jatkoaikalupa

Jatkoaikalupalupa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi kautta.

Rakennusluvan mukaisesti, työt tulee aloittaa kolmen vuoden sisällä ja saattaa loppuun viiden vuoden sisällä luvan lainvoimaisuudesta. Rakennusvalvonta voi myöntää rakennusluvalle jatkoaikaa kaksi vuotta töiden aloittamista varten ja kolme vuotta töiden loppuunsaattamista varten. Aloittamista varten jatkoaikaa voidaan myöntää vain kerran ja loppuunsaattamiselle harkinnan perusteella kolme vuotta kerrallaan.

Jatkoaikalupaa ei voi hakea poikkeamispäätöksille tai suunnittelutarveratkaisuille.

Jatkoaikaluvan hinta määräytyy voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukaisesti.

Muutoslupa

Jos lupapäätöksessä hyväksytyistä suunnitelmista poikkeaminen merkitsee luvan olennaista muuttamista tai vaikuttaa naapureiden asemaan, tulee hakea muutoslupaa.

Muutoslupa haetaan lupahakemuskaavakkeella, jonka liitteeksi liitetään suunnittelijan tekemät piirustukset muuttuneesta alueesta.

Pohjapiirustukseen tulee rajata muutosalue selkeästi ja muutosluvassa vain rajatun alueen muutokset huomioidaan. Tarvittaessa on toimitettava myös uusi tai päivitetty rakennushankeilmoitus.

Vähäiset muutokset voidaan hyväksyä rakennustyönaikaisena muutoksena, edellyttäen että aiemmin mainitut muutosluvan edellytykset eivät täyty. Työnaikaisen muutoksen voi hyväksyä lupapäättäjä tai tarkastusinsinööri. Lupaan liittyvät muutokset tulee hyväksyttää viranomaisella ennen katselmusta.

Maisematyölupa

Maisematyölupa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi kautta.

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):

  • asemakaava-alueella;
  • ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään;
  • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, lukuun ottamatta puiden kaatamista yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetulla alueella; eikä
  • alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Maisematyölupa tarvitaan kun on kyseessä iso hanke, jossa rakennusluvan hakeminen tulee oletettavasti kestämään pidempään ja jossa on selkeät suunnitelmat pohjatöiden aloittamista varten. Maisematyölupaa haettaessa tulee hankkeen rakennuslupa olla vireillä.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan.

Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa tarkoitettu lupa.

Liitteeksi hakemukseen tulee liittää suunnittelijan toteuttama asemapiirustus, jossa maanpintojen muokkaukset, puiden kaataminen ja muut luvan varaiset työt on esitetty.

Naapureiden kuuleminen tulee hoitaa maisematyöluvan yhteydessä.

Purkamislupa ja Purkamisilmoitus

Purkamislupa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi kautta.

Asemakaava-alueella olevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueilla on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Rakennusten purkamista valvotaan sekä ilmoitus- että lupamenettelyllä. Purkamislupaviranomaisen toimii kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Purkamislupaa ei tarvita, jos voimassa olevan rakennuslupa edellyttää rakennuksen purkamista. Talousrakennuksen tai siihen verrattavan pienen piharakennuksen purkaminen on sallittua ilman purkamislupaa, jos rakennus ei ole historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti merkittävä.

Purkamisesta on aina tehtävä kirjallinen purkamisilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle, vaikka purkamislupaa ei tarvittaisikaan. Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen purkamistöiden alkamista. Rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia purkamisilmoitusta käsitellessään purkamisluvan hakemista.

Purkamislupa raukeaa, jos purkamistyötä ei ole aloitettu kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Purkamislupaa voidaan voidaan jatkaa kaksi vuotta kerrallaan kunnan rakennusviranomaisen päätöksellä.

Purkamisluvassa tulee olla rakennuspaikan omistajan tai haltijan allekirjoitus ja liitteinä:

  • selvitys rakennuspaikan hallinnasta (lainhuutotodistus, vuokrasopimus, kauppakirja tai muu vastaava selvitys)
  • purkujätteiden käsittelysuunnitelma
  • valokuvat purettavasta rakennuksesta
  • asemakaava-alueella asemapiirustus, jossa purettava rakennus sijaitsee ja miten alueen tuleva käyttö on suunniteltu (maisemointisuunnitelma)
  • haja-asutusalueilla riittää karttaote, josta ilmenee purettavaksi aiottu rakennus sekä kiinteistötunnus

Kokoontumistilapäätös

Kokoontumistilapäätöksessä vahvistetaan tietyssä tilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärä. Tällaisia tiloja voivat olla ravintolat, koulut, muut julkiset tilat. Kokoontumistilapäätös on kiinnitettävä näkyvälle paikalle kokoontumistilaan.

Lisätietoja muiden rakentamiseen liittyvien lupien hakemisesta rakennustarkastajalta.