Oppimisen tuki

Puolankajärven koulun oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuoltoon sisältyy myös ohjaus ja neuvonta perusopetuksen jälkeisiin opintoihin.

Puolankajärven koulun tukimuotoja

Koulun tukimuodot opetuksessa

Puolankajärven koulussa on käytössä useita opetukseen liittyviä opiskeluhuollon tukimuotoja, joilla oppilasta tuetaan hänen koko opintopolkunsa ajan:

 • Luokkamuotoista erityisopetusta (alakoulun 2 pienryhmää)
 • Osa-aikainen erityisopetus muun opetuksen ohessa (samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena)
 • Tukiopetus
 • Samanaikaisopettajat
 • Koulunkäynninohjaajat

Lue lisää Puolankajärven koulun opetukseen liittyvistä tukimuodoista täältä

Koulun tukimuodot terveydenhuollossa

Opiskeluhuollon palveluihin sisältyy terveydenhuollon palveluja, joilla tuetaan oppilaan henkistä ja fyysistä terveyttä:

 • Terveystarkastukset
 • Kouluterveydenhoitajan vastaanotto
 • Perheneuvolan vastaanotto
 • Koulupäivän aikana koululaisille sattuneiden sairastapausten ja tapaturmien ensiapu ja hoito sekä mahdollinen jatkohoitoon ohjaus

Lue lisää Puolankajärven koulun terveydenhuollosta täältä

Puolangan perheneuvolan tukipalvelut

Tarvittaessa Puolankajärven koulun oppilaiden ja heidän vanhempiensa tukena on myös kunnan perheneuvola. Perheneuvolan kautta opiskeluhuollon tueksi nostetaan myös:

 • koulukuraattori,
 • miekkari sekä
 • koulupsykologi

Lue lisää Puolangan perheneuvolan palveluista täältä

Opinto-ohjaaja

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen liittyviä asioita, esitellään ja tutustutaan ammatteihin työ työelämään sekä jatko-opintomahdollisuuksiin.

 • opinto-ohjausta koulutyöhön
 • ammatteihin ja työelämään liittyvää ohjausta
 • jatko-opintoihin liittyvää ohjausta.

Lue lisää Puolankajärven koulun oppilaanohjauksesta täältä.

Puolankajärven koulun opiskeluhuoltoryhmät

Opiskeluhuolto on laaja-alaista oppilaiden hyvinvoinnin tukemista. Puolankajärven koulussa opiskeluhuoltotyötä tehdään kolmessa erilaisessa ryhmäkokoonpanossa.

Lue lisää Puolankajärven koulun opiskeluhuoltoryhmistä täältä