Kaavoitusmenettely ja vuorovaikutus

Kaavoitusmenetelmä ja osallistuminen

Kaavoitus on vuorovaikutteinen prosessi, johon osallistuvat osalliset, kaavoittajat, viranomaiset ja päättäjät. Kaavoituksesta tiedottamisesta, osallistumisesta ja viranomaisten yhteistyöstä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kaavoitusprosessi voidaan jakaa viiteen eri päävaiheeseen:

  • aloitusvaihe
  • valmisteluvaihe
  • ehdotusvaihe
  • hyväksyminen
  • kaavan voimaantulo

Jos esimerkiksi kyseessä on merkittävät asemakaavat tai laajoja alueita koskevat osayleiskaavat ja yleiskaavat, kaavoitusprosessi on laajempi ja osallistumismahdollisuuksia on enemmän.

Osallinen

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekä muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee.

Osallisilla on oikeus mm. ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä.

Aloitusvaihe

Kaavan vireilletulosta päättää Puolangan kunnanhallitus.

Vireilletulosta tiedotetaan kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla sekä Puolangan kunnan kotisivuilla osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä.

Valmisteluvaihe

Kaavahankkeen alkuvaiheessa hankkeen etenemisestä tehdään suunnitelma, jota kutsutaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaksi (OAS). Siinä kuvataan kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat, miten kaavan valmistelu ja päätöksenteko etenee, miten valmisteluun voi osallistua ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan.

Kaavan lähtökohtien ja tavoitteiden pohjalta laaditaan lisäksi kaavaluonnos.

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen kuuleminen kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla sekä Puolangan kunnan kotisivuilla. Kaavaluonnos on nähtävillä 14 – 30 vrk, riippuen siitä, katsotaanko kaavahanke vaikutuksiltaan merkittäväksi vai ei.

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus asetetaan kaavoitus- ja mittaustoimen päätöksellä virallisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi (vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavamuutosehdotus vähintään 14 päivän ajaksi).

Nähtävilläoloaikana osallinen voi tehdä kaavasta kirjallisen muistutuksen. Kaavoittaja antaa jokaiseen muistutukseen ja lausuntoon vastineen.

Tarvittaessa kaavaehdotuksesta pyydetään viralliset lausunnot viranomaisilta ja tahoilta, joiden toimialaa kaavassa käsitellään.

Jos saatujen lausuntojen ja muistutusten johdosta osoittautuu tarpeelliseksi muuttaa kaavaehdotusta, se laitetaan uudelleen nähtäville, mikäli muutokset eivät ole luonteeltaan vähäisiä.

Hyväksyminen

Yleiskaavat ja merkittävät asemakaavat hyväksyy kunnanvaltuusto teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen esityksestä. Ei merkittävät asemakaavat hyväksyy kunnanhallitus teknisen lautakunnan esityksestä.

Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kuntalaisille, alueelliselle ympäristökeskukselle ja niille muistutuksen tai lausunnon jättäneille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet.

Päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen 30 vrk:n kuluessa ja hallinto-oikeuden ratkaisusta edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kaavan voimaantulo

Kaava tulee voimaan, kun hyväksymispäätös on tehty ja kuulutettu voimaan tulleeksi.