Säännöt ja muut asiakirjat

Kunnallinen päätöksenteko perustuu kuntalakiin ja kunnan hallintosäännön määräyksiin.

Puolangan kunnan hallintosääntö

Kuntalain lähtökohtana on, että jatkossa kaikki johtosäännöillä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön. Hallintosääntömääräykset voidaan jakaa eri asiakirjoihin silloin, kun kaikkia määräyksiä ei kunnan organisaation laajuuden perusteella ole tarkoituksenmukaista koota yhteen.

Puolangan kunnan delegointipäätökset

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä. Kunnanhallituksella on delegointipäätöksillään oikeus siirtää toimivaltaansa alaisilleen viranomaisille ja viranhaltijoille.

Teknisen lautakunnan delegointipäätökset

Sivistyslautakunnan delegointipäätökset

Nuorisovaltuuston tehtävät

Vammais- ja vanhusneuvoston tehtävät

Puolangan kunnan konserniohje

Kunnan konserniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa ohjauksen menettelytapoja ja tehostaa kuntakonsernin johtamisen edellytyksiä siten, että kuntakonsernia ja kunnan muuta toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja kuntakonsernin kokonaisetu huomioon ottaen.

Puolangan kunnan hankintaohjeet

Hankintaohjetta sovelletaan Puolangan kunnan ostotoimintaan ja konsernissa soveltuvin osin. Ohje koskee sekä tavara- että palveluhankintoja.

Puolangan kunnan muut ohjeet ja säännöt

Täältä löydät Puolangan kunnan muita ohjeita ja sääntöjä.