Sidonnaisuusilmoitukset

Annetut sidonnaisuusilmoitukset

Tällä sivulla esitetään kuntalain edellyttämien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden antamat sidonnaisuusilmoitukset.

Puolangan kunnalle annetut sidonnaisuusilmotukset löydät ohessa olevasta liitteestä.

Sidonnaisuusilmoitukset perustuvat henkilöiden tekemiin ilmoituksiin. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:

  • kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
  • kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:

  • kunnanjohtaja
  • kunnanhallituksen esittelijä
  • lautakuntien esittelijät

Sidonnaisuusilmoitukset tarkastuslautakunnalle

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Kuntalain 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset kunnanvaltuuston tiedoksi.  Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.