Tietosuoja

Kunta tuottaa kuntalaisille palveluja.  Henkilötietoja käsitellään lähes kaikessa kunnan palvelutoiminnassa, esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja teknisessä toimessa.

Puolangan kunta tallentaa asiakkaistaan / asukkaistaan asiakassuhteeseen ja niiden hoitamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja. Tietoja tallennetaan kunnan rekistereihin. Henkilötietoja käsitellään tietosuojasäännösten, muun lainsäädännön ja tietosuojaperiaatteiden mukaisesti.

Rekistereistä on laadittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset tietosuojaselosteet.

Tietosuoja

Puolangan kunta noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Euroopan Unionin Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR eli lyhenne sanoista General Data Protection Regulation).  Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on turvata kaikkien EU:n kansalaisten henkilökohtainen tietosuoja muun muassa verkkopalveluissa.

Puolangan kunnan tietosuojaselosteet

Rekisterikohtaiset tietosuojaselosteet

Puolangan kunta tallentaa asiakkaiden tarpeellisia tietoja kunnan rekistereihin. Asiakasrekisterien tiedot voivat olla paperiasiakirjoja tai tallennettuna sähköisesti tietojärjestelmään. Tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.

Tietosuoja-asetus velvoittaa rekisterinpitäjän (Puolangan kunta) informoimaan rekisteröityä (asiakas) hänen henkilötietojensa käsittelystä. Puolangan  kunnassa rekisteröidyn informointi toteutetaan sekä rekisterikohtaisten tietosuojaselosteiden että kunnan verkkosivuille kootun tiedon avulla.

Puolangan kunnan rekisteriselosteet

Rekisteritietojen tarkistuspyyntö

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei ole nähtävissä laillisia perusteita. Jos tiedoissa on virheitä, asiakas voi vaatia niiden oikaisemista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat tiedot sähköisessä muodossa esimerkiksi siirrettäessä toiseen järjestelmään tai palveluun.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntöjen hinnat

  • Maksutonta mikäli sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asiakkaalle sähköisessä muodossa.
  • Mikäli asiakas haluaa tiedot mustavalkoisena paperitulosteena häneltä peritään maksu, joka on 2 €/tuloste
  • Mikäli asiakas haluaa tiedot värillisenä paperitulosteena, häneltä peritään maksu, joka on  5€/tuloste.
  • Kopiointimaksut maksetaan kunnanviraston asiakaspalvelupisteessä

Puolangan kunnan tietosuojavastaava

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisen kunnan tulee nimittää tietosuojavastaava.

Puolangan kunnan tietosuojavastaava:

Kirsi Moilanen, tietosuojavastaava
puh. 08 6155 441,
sähköposti kirsi.moilanen(at)puolanka.fi