Rakennusluvan hakeminen

Rakennuslupa

Kun rakennetaan uutta rakennusta, sen rakentamiseen tarvitaan aina rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Lupaa edellyttävä käyttötarkoituksen muutos on esim. liike- tai lomarakennuksen muuttaminen pysyvään asumiseen. Rakennuslupaa haetaan rakennusvalvonnasta.

Jos korjaustyö on merkitykseltään vähäisempi, voidaan siihen hakea toimenpidelupaa, tai jossain tapauksissa vain ilmoitus kunnan rakennusviranomaiselle riittää.

Rakentamisen voi aloittaa, kun rakennuslupapäätös on lainvoimainen. Töiden aloittamisesta on sovittava aloituskokouksessa tai pienehköissä hankkeissa aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle. Kaikkeen rakentamiseen ei tarvita rakennuslupaa, vaan toimenpidelupa tai ilmoitus riittää.

Rakentamista määrittelevät maakuntakaava, yleiskaava, osayleiskaavat ja kunnan rakennusjärjestys. Asemakaava määrittelee korttelialueiden rajat sekä käyttötarkoituksen, rakennusoikeuden, rakennusalan ja kerrosluvun. Asemakaava sisältää myös muita rakentamista koskevia määräyksiä. Lisäksi rakentamista ohjataan kunnan rakennusjärjestyksellä tai asemakaavan rakentamisohjeilla.

Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä. Poikkeamislupa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi kautta.

Rakennusluvan hakeminen

Rakennuslupa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi kautta.

Rakennuslupaa hakee rakennuspaikan haltija, joko omistaja tai hänen valtuuttamansa tai sitä vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva. Rakennuslupahakemukseen liitettävien asiakirjojen määrä vaihtelee hankekohtaisesti.

Sähköisesti haettu lupa ei tyypillisesti vaadi kartta-aineistoa. Muussa tapauksessa on sinun tyypillisesti toimitettava asemakaavaote ja tontti- tai pohjakartta.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapureille, jollei ilmoittaminen, hankkeen vähäisyys tai sijainti tai kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta.

Rakennusluvan hakeminen vie noin 1-2 kuukautta, joka kannattaa ottaa huomioon ennen rakentamisen aloittamista.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupapäätös on lainvoimainen, ellei hakemuksesta ole erityisestä syystä myönnetty töiden aloittamislupaa ennen luvan lainvoimaisuutta. Lupapäätöksen oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen antopäivästä, jonka jälkeen lupa on lainvoimainen, ellei siihen ole vaadittu oikaisua.

Työt voidaan aloittaa, kun vastaava työnjohtaja on valittu, rakennusta koskevat erityissuunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontaan ja aloituskokous on pidetty.

Rakentaminen tulisi aloittaa kolmen vuoden kuluessa, ja työn olla valmis viiden vuoden kuluessa luvan saamisesta. Muuten lupa raukeaa, jos voimassaoloaikaa ei pidennetä.

Rakennusluvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun.

Kunnan rakennusvalvonta vastaa kysymyksiin liittyen esimerkiksi luvan tarpeellisuuteen, jos olet siitä epävarma.

Rakennuslupaa varten tarvittavat asiakirjat:

  • Rakennuslupahakemus
  • Selvitys rakennuspaikan omistus-/hallintaoikeudesta (esim. lainhuutotodistus tai jäljennös kauppakirjasta, vuokrasopimuksesta, lahjakirjasta tai muusta vastaavasta).
  • Pääpiirustukset. Näihin kuuluvat  asemapiirustus (1:500/1:1000), pohja-, leikkaus-, julkisivupiirustukset (1:50/1:100), hormipiirros 1:20.
  • Muita selvityksiä. Muita selvityksiä rakennuslupahakemukseen liitettäväksi ovat rakennuksen suunnittelijoista tehty selvitys, rakennuksen kerrosalalaskelma, rakennusjätteen määrästä, lajittelusta sekä laadusta tehty selvitys.
  • Energiaselvitys. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä energiaselvitys (koskee asuin-/työtilarakennusta).
  • Tarvittaessa muut asiakirjat: lainvoimainen poikkeamislupa-/suunnittelutarveratkaisupäätös, rakenne-/lvi-suunnitelmat, taloyhtiön lupa toimenpiteelle, ote kaupparekisteristä.
  • Käyttö- ja huolto-ohje (rakennuksissa, joita käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn).
  • Muita tarvittavia lomakkeita, ja selvityksiä voivat olla pohjatutkimus, vastaavan työnjohtajan, KVV- ja IV-työnjohtajan hyväksyttämisen hakulomakkeet, vastaavien suunnittelijoiden lomakkeet, energiaselvitys tai -todistus.

Lisätietoja rakennusluvan hakemisesta rakennustarkastajalta.