Vireillä olevat kaavat

Olemme koonneet tälle sivulle Puolangan kunnan vireillä oleviin kaavoihin liittyvät asiakirjat.

Asemakaavat

Asemakaava on maankäytön suunnittelussa eli kaavoituksessa yksityiskohtaisin kaava. Asemakaavassa keskitytään johonkin kunnan osaan. Asemakaavassa osoitetaan kunnan osa-alueen käytön ja rakentamisen järjestäminen ja siten luodaan perusta maanomistajien ja kunnan välisten suhteiden muotoutumiselle.

Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin-,  työ- ja virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia. Asemakaavan laatii kunta.

Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset.  Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista.

Ei vireillä olevia asemakaavoja.

Ranta-asemakaavat

Ranta-asemakaavat ovat niin sanotusti maanomistajien kaavoja, eli maanomistaja voi laatia omistamalleen ranta-alueelle ranta-asemakaavan. Kunta hyväksyy ranta-asemakaavan. Ranta-asemakaavoituksella ohjataan pääasiassa loma- asutuksen järjestämistä ranta-alueille.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Jos kaavaa ei ole, rakentamiseen tarvitaan poikkeamispäätös.

Kaavoituksen tavoitteena on suunnitella rantarakentaminen siten, että siinä otetaan huomioon myös luonnon- ja maisemansuojelu, rantojen virkistyskäyttö sekä maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Lisäksi kaavat selkeyttävät rantarakentamisen lupakäsittelyä.

Ei vireillä olevia ranta-asemakaavoja.

Yleis- ja osayleiskaavat

Yleiskaava on kunnan koko maantieteellisen alueen maankäytön suunnitelma. Yleiskaava sijaitsee kaavoituksen tasoissa maakuntakaavan ja asemakaavan välissä. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi.

Yleiskaavan tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet, ja yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista.

Yleiskaava on joustava kaavamuoto. Se voi olla luonteeltaan hyvinkin strateginen ja yleispiirteinen lähestyen maakuntakaavan esittämistapaa. Yleiskaava voidaan laatia tarkaksi suoraan rakentamista ohjaavaksi, erityisesti ranta- ja kyläalueille sekä ohjaamaan  tuulivoimarakentamista.

Kunta vastaa yleiskaavan laatimisesta. Kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.

Hietavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

wpd Finland Oy suunnittelee tuulipuistoa Kainuuseen Puolangan kuntaan Hietavaaran alueelle. Hankealue sijaitsee 25 kilometriä Puolangan keskustasta kaakkoon Ristijärven ja Paltamon rajoilla. Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa noin 18 tuulivoimalayksikön rakentaminen hankealueelle, yksikköteho on 6–10 MW.

Pieni-Paljakan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee Puolangan ja Ristijärven kuntien alueelle Pieni-Paljakan tuulivoimapuistoa. Alueelle on suunniteltu yhteensä yhdeksän tuulivoimalaa, joista Puolangan kunnan alueelle kaksi tuulivoimalaa ja Ristijärven kunnan alueelle seitsemän tuulivoimalaa.

  • Kunnanvaltuusto teki kaavoituspäätöksen 11.11.2021 § 41
  • Valmisteluaineisto (kaavaluonnos) on ollut nähtävillä 5.12.2022-31.1.2023
  • Pieni-Paljakka Puolanka OAS PDF

Hirvivaara-Murtiovaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsähallitus suunnittelee Hirvivaaran-Murtiovaaran tuulivoimapuiston rakentamista Puolangan kunnan alueelle. Hirvivaara–Murtiovaaran tuulivoimapuiston etäisyys on noin 10 kilometriä Puolangan keskustaajamasta etelään. Hirvivaara-Murtiovaaraan on suunnitteilla noin 15–19 tuulivoimalaa.

Koirakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsähallitus suunnittelee Koirakankaan tuulivoimapuiston rakentamista Puolangan kunnan alueelle. Koiravaaran tuulivoimapuiston etäisyys noin 25 kilometriä Puolangan keskustaajamasta etelään. Koirakankaalle on alustavasti kaavailtu sijoitettavan 9–12 tuulivoimalaa.

Ukonkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Winda Energy Oy suunnittelee Puolangan kunnan alueelle Ukonkankaan tuulivoimapuistoa. Hankealue sijaitsee kunnan länsiosassa noin 2 km Puokion kylän itäpuolella.

Vaarinkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Pohjan Voima Oy ja Taaleri Energia Oy suunnittelevat Vaarinkankaan tuulivoimapuistoa Puolangan kunnan lounaisosaan, noin 25-30 kilometrin päässä Puolangan keskustaajamasta. Hankkeessa on tarkoitus rakentaa Puolangan alueelle enintään 12 tuulivoimalaa.

Harmajapään tuulivoimapuiston osayleiskaava

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy suunnittelee tuulivoimaenergiatuotannon aloittamista Harmajapään alueella Puolangan kunnassa. Alueelle on suunniteltu alustavasti 25–35 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 6–10 MW.

  • Kunnanvaltuusto on tehnyt kaavoituspäätöksen 11.11.2021 §43

Ahvenvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

Solarwind Finland Oy suunnittelee Puolangan kunnan Ahvenvaaran alueelle enintään yhdeksän tuulivoimalan puistoa. Hankealue sijaitsee Puolangan keskustaajamasta kaakkoon. Kaavan laatijakonsultti A-Insinöörit Civil Oy.

  • Kunnanvaltuusto teki kaavoituspäätöksen 12.12.2023 § 28

Tervakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

UBRE Wind Juliett Ky / Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva energia, suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Puolangan Tervakankaan alueelle. Hankkeessa on tarkoitus rakentaa Tervakankaan alueelle enintään yhdeksän tuulivoimalaa. Hankealue sijaitsee Puolangan kuntataajamasta noin 35 km koilliseen.

  • Hankkeen kaavakonsultiksi on hyväksytty Ramboll Finland Oy
  • Kunnanvaltuusto teki kaavoituspäätöksen 12.03.2024 § 3

Tulijokilan tuulivoimapuiston osayleiskaava

UBRE Wind Kilo Ky / Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva energia, suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Puolangan Tulijokilan alueelle. Hankkeessa on tarkoitus rakentaa Tulijokilan alueelle enintään kahdeksan tuulivoimalaa. Hankealue sijaitsee Puolangan kuntataajamasta noin 40 km etelään.

  • Hankkeen kaavakonsultiksi on hyväksytty Ramboll Finland Oy
  • Kunnanvaltuusto teki kaavoituspäätöksen 12.03.2024 § 4