Vireillä olevat kaavat

Olemme koonneet tälle sivulle Puolangan kunnan vireillä oleviin kaavoihin liittyvät asiakirjat.

Asemakaavat

Asemakaava on maankäytön suunnittelussa eli kaavoituksessa yksityiskohtaisin kaava. Asemakaavassa keskitytään johonkin kunnan osaan. Asemakaavassa osoitetaan kunnan osa-alueen käytön ja rakentamisen järjestäminen ja siten luodaan perusta maanomistajien ja kunnan välisten suhteiden muotoutumiselle.

Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin-,  työ- ja virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia. Asemakaavan laatii kunta.

Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset.  Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista.

Ei vireillä olevia asemakaavoja.

Ranta-asemakaavat

Ranta-asemakaavat ovat niin sanotusti maanomistajien kaavoja, eli maanomistaja voi laatia omistamalleen ranta-alueelle ranta-asemakaavan. Kunta hyväksyy ranta-asemakaavan. Ranta-asemakaavoituksella ohjataan pääasiassa loma- asutuksen järjestämistä ranta-alueille.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Jos kaavaa ei ole, rakentamiseen tarvitaan poikkeamispäätös.

Kaavoituksen tavoitteena on suunnitella rantarakentaminen siten, että siinä otetaan huomioon myös luonnon- ja maisemansuojelu, rantojen virkistyskäyttö sekä maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Lisäksi kaavat selkeyttävät rantarakentamisen lupakäsittelyä.

Puokiojärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajentaminen

Kuulutus Puokiojärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajentaminen PDF
Puokiojärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus PDF
Kartta PDF

Yleis- ja osayleiskaavat

Yleiskaava on kunnan koko maantieteellisen alueen maankäytön suunnitelma. Yleiskaava sijaitsee kaavoituksen tasoissa maakuntakaavan ja asemakaavan välissä. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi.

Yleiskaavan tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet, ja yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista.

Yleiskaava on joustava kaavamuoto. Se voi olla luonteeltaan hyvinkin strateginen ja yleispiirteinen lähestyen maakuntakaavan esittämistapaa. Yleiskaava voidaan laatia tarkaksi suoraan rakentamista ohjaavaksi, erityisesti ranta- ja kyläalueille sekä ohjaamaan  tuulivoimarakentamista.

Kunta vastaa yleiskaavan laatimisesta. Kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.

Harmajapään vireillä olevat osa- ja osayleiskaavat

  • Kunnanvaltuusto on tehnyt kaavoituspäätöksen 11.11.2021 §43

Hietavaaran vireillä olevat osa- ja osayleiskaavat

Saapuneet lausunnot ja mielipiteet

Hirvivaara-Murtiovaara vireillä olevat osa- ja osayleiskaavat

Julkuvaaran vireillä olevat osa- ja osayleiskaavat

Koirakankaan vireillä olevat osa- ja yleiskaavat

Pieni Paljakan ja Kotilan vireillä olevat yleis- ja osayleiskaavat

Ukonkankaan vireillä olevat yleis- ja osayleiskaavat