Meneillään olevat hankkeet

Muualta meille (1.1.2023–31.12.2024)

Muualta meille -hankkeen tavoitteena on vahvistaa Puolangan kunnan elinvoimaa, sekä lisätä edellytyksiä säilyttää kunnan asukasluku noin 2400 asukkaassa. Hanke koostuu viidestä eri työpaketista, joiden tehtävänä on kehittää Puolangan kunnan valmiuksia monipaikkaisuuteen, osa-aika-asumiseen ja viestintään monipaikkaisuudesta kiinnostuneille.

Hankkeen konkreettiset tulokset näkyvät esimerkiksi osa-aika-asuntokonseptin kehittämisenä, etätyöskentelytilan mahdollistamisena ja kunnan sosiaalisen median lisääntyvänä aktiivisuuteena. Hankkeessa pyritään myös kehittämään esimerkiksi kylätoimintaa, kuntalaisdemokratiaa ja Puolangan mahdollisuuksia tarjota vaihtoehto urbaanille asumiselle. Lue julkinen hankekuvaus täältä.

Projektikoordinaattori
Josefi Tiirola
puh. 0407523747
sähköposti josefi.tiirola@puolanka.fi

Logot

 

Work & Stay – kokonainen elämä Koillismaalla (1.12.2023–31.12.2025)

Work & Stay – Kokonainen elämä Koillismaalla -hankkeen tavoitteena on hyvinvoinnin, työllisyyden ja elinvoiman lisääminen Koillismaalla sekä erityisesti syrjäytymisen ehkäiseminen, työmarkkinoille heikosti kiinnittyvien työllistämisen edistäminen ja osaavan työvoiman saannin edistäminen.

Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat neljään työpakettiin:
1. Työelämätulkki -mallin kehittäminen, jonka tuloksena nopeutetaan työmarkkinoille heikosti kiinnittyvien kestävää työllistymistä tarjoamalla pitkäkestoista tukea työnhakijalle ja työnantajalle.

2. Työllisyyspalveluiden kehittäminen, joka sisältää verkostoyhteistyön edistämistä, asiantuntijoiden osaamisen lisäämistä sekä tiedolla johtamisen systemaattista rakentamista.

3. Asettautumispalveluiden rakentaminen, minkä tuloksena alueelle töihin tulevien mahdollisuudet integroitua paikalliseen yhteisöön ja löytää toimeentulo myös mukana muuttaville perheenjäsenille paranevat ja samalla alueen pito- ja vetovoima kasvaa.

4. Työssäkäyntialueen mahdollisuudet
Puolangan kunta toteuttaa toimenpiteitä työpaketteihin 1, 2 ja 3. Hankkeessa tehdään maakuntarajat ylittävää yhteistyötä ja siten edistetään toimenpiteiden vaikuttavuutta. Hankkeen päätoteuttajana toimii Kuusamon kaupunki ja osatoteuttajia ovat Puolangan lisäksi Koillis-Suomen elinkeinojen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Ksakki ry, Taivalkosken kunta sekä Pudasjärven kaupunki.

Hankkeen toteutusaika on 1.12.2023–31.12.2025.

Uraohjaaja
Tarja Siira
puh. 0406621626
sähköposti tarja.siira@puolanka.fi

Uudistavaa vetovoimaa matkailuun – Arctic Lakeland Kainuu (1.6.2023–31.12.2025)

Hanke on Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoima ryhmähanke (1.1.2023-31.12.2025). Kajaanin ammattikorkeakoulun rinnalla ryhmähanketta toteuttaa omilla osahankkeillaan Idän Taiga ry (Wild Taiga), Hyrynsalmen kunta (Ukkohalla), Puolangan kunta (Paljakka) ja Sotkamon kunta (Vuokatti). Kokonaishankkeen budjetti on noin 1,95M€ ja on Euroopan Unionin osarahoittama (80%).

Ryhmähankkeen avulla haetaan ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin ja tavoitteisiin pk-yritysten kasuvn ja kilpailukyvyn parantamisessa, keinoina:

  • Arctic Lakeland Kainuu alueen yhteismarkkinoinnin tiivistäminen ja kehittäminen
  • Kysyntälähtöisen tarjonnan päivittäminen ja lisääminen
  • Uuden ja ajantasaisen materiaalin kehittäminen ja uudistaminen
  • Yhteismarkkinoinnin ja -toiminnan osaamisen kasvattaminen ja uudistaminen
  • Digitalisaation hyödyntäminen monipuolisesti eri kanavissa
  • Ajantasaisen ja vastuullisen sisällöntuotanto
  • Kaikissa toimenpiteissä läpileikkaavana teemana vastuullisuus ja kestävä kehitys

Ryhmähanketta toteutetaan ajalla 1.1.2023 – 31.12.2025.
Paljakka-Puolanka -osatoteutushankkeen toteutusaika 1.6.2023-31.12.2025

Puolangan kunnan osatoteutushankkeen roolina on omalta osaltaan saavuttaa päähankkeen kokonaistavoitteet. Osatoteutushankkeen konkreettisiksi toimenpiteiksi on valittu Paljakka-Puolanka alueen tunnistettuihin kehitystarpeisiin vastaavat ryhmähankkeen toimenpiteet. Paljakka-Puolanka -osatoteutushankkeen toimenpiteet ovat osa päähankkeen Työpaketteja 1-7.

Osatoteutushankkeen hallinnoijana toimii Puolangan kunta.  Osatoteutushanke on Euroopan Unionin osarahoittama (80%). Hankkeen 20 % rahoitusosuus jakautuu Puolangan kunnan ja Matkailuyhdistys Puolanka-Paljakka ry:n kesken. Osahankkeen budjetti (osuus ryhmähankkeen 1,9M€:n kokonaisbudjetista) on 384.000 euroa.

Leena Penttinen
Paljakka-Puolanka -osatoteutushankkeen projektipäällikkö
puh. 044 2696 777
sähköposti leena.penttinen(a)puolanka.fi