Ympäristövalvonta ja -luvat

Ympäristösuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvominen ja edistäminen kunnassa.

Ympäristövalvontatehtäviä ovat ilman- ja vesiensuojelu, jätehuolto, meluntorjunnan lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asiat sekä luonnonsuojelu ja ympäristön tilan seuraaminen.

Viranomaisen vastuisiin kuuluvat myös ympäristö- ja maa-aineslupien valmistelu sekä valvonta, maasto- ja vesiliikenteen lupien käsittely, ympäristönsuojelulain mukaistan ilmoitusten käsittely sekä ulkoilulain ja kemikaalilain mukainen valvonta

Puolangan kunnan ympäristösuojeluviranomaisena toimii tekninen lautakunta.

Kunnan ympäristösuojeluviranomaiselta haettavia lupia ovat:

Muita ympäristönsuojelun lupia ja ilmoituksia ovat

Viranomaispäätös ympäristösuojelulaissa määritellyille, ympäristövaikutuksiltaan vähäisille toiminnoille haetaan ympäristölupaprosessia kevyemmällä ilmoitusmenettelyllä.

Ympäristösuojelulaissa on lisäksi määritelty toimintoja, joista on tehtävä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ympäristöluvan hakeminen

Ympäristölupa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Lupahakemukseen tulee liittää:

  • hankkeeseen liittyvät voimassa olevat luvat sekä tieto muista vireillä olevista lupahakemuksista
  • ajan tasalla oleva kartta toimintojen sijoittumisesta ja vaikutusalueesta
  • asemapiirros, josta ilmenee tärkeimpien prosessien ja päästökohteiden sijainnit
  • maanomistustiedot
  • prosessikaavio, josta ilmenee yksikköprosessit ja päästölähteet

Tarvittaessa tapauskohtaisesti:

  • vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista laadittu selvitys suuronnettomuuden vaaran selvittämiseksi
  • ympäristövaikutusten arviointiselostus, yhteysviranomaisten lausunto ja luonnonsuojelulain mukainen arviointi

Lisätietoja ympäristövalvonnasta ja -luvista rakennustarkastajalta.