Vesi- ja viemärilaitos

Kunnallinen vesi- ja viemärilaitos vastaa siitä, että sen asiakkaille toimitetaan häiriöttömästi puhdasta ja laadukasta vettä ja että jätevedet puhdistetaan vaatimusten mukaisesti. Puolangan kunnan Tekniset palvelut huolehtii vesi- ja viemärilaitoksen toiminnasta.

Vesilaitos

Puolangan vesilaitos tuottaa puhtaan käyttöveden pääsääntöisesti 3 pohjavesilaitoksella, joista yksi sijaitsee Paljakassa ja kaksi Puolangan keskustaajaman läheisyydessä. Keskustan vedenjakelua palvelee lisäksi yksi alavesisäilö. Veden laadusta huolehditaan alkaloinnin ja uv-valokäsittelyn avulla, pH-arvo on 7. Ulkopuolinen toimija ottaa vuosittain 6 vesinäytettä ja veden laatu tarkastetaan laboratorioissa.

Puolangan kunnan vesilaitoksella on tällä hetkellä asiakkaana noin 1 300 kiinteistöä ja vesijohtoverkoston yhteispituus on noin 50 km. Vesilaitoksen asiakkaiden yhteenlaskettu vedenkulutus v. 2021 oli noin 132 000 mᵌ.

Talousvesitutkimuksen testausseloste Kapustakankaan vedenottamo (PDF)

Talousvesitutkimuksen testausseloste Paljakka verkostovedet (PDF)

Talousvesitutkimuksen testausseloste Rakennuskankaan vedenottamo (PDF)

Talousvesitutkimuksen testausseloste Puolanka verkostovedet (PDF)

Viemärilaitos

Puolangan viemärilaitoksella on käytössä kaksi puhdistamoa: yksi Puolangan keskustaajaman, toinen Paljakan alueen jätevesien käsittelemiseen. Puhdistamot toimivat kemiallis/biologisin menetelmin ja osa jätteestä mm. kompostoidaan täytemaaksi. Puhdistamot käsittelevät vuosittain yhteensä noin 78 000 mᵌ jätevettä. Tällä hetkellä koko olemassa olevan viemäriverkoston pituus on yhteensä yli 30 km.

Puolangan puhdistamo on rakennettu vuonna 1990 ja saneerattu 2000, Paljakan puhdistamo on rakennettu vuonna 1996.

Vuoden 2022 aikana Puolangan jätevesien käsittelyssä siirrytään uuteen vaiheeseen, kun jätevesilietteiden käsittelyyn perustettu biokaasulaitos otetaan käyttöön. Jatkossa lietteen mädätejäännöksen kuivajae käytetään viherrakennusmullan ainesosana tai muussa käytössä, ja biokaasu hyödynnetään alueen toiminnoissa energiana mm. kunnan lämpölaitoksessa.

Vesilaitoksen taksat

Vesi- ja jätevesitaksat (PDF) 1.2.2023 alkaen

Vika-ilmoitukset

Yhteystiedot vedenjakeluun liittyvien vikailmoitusten tekemiseen löydät täältä.