Muut ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Ilmoitusmenettely

Ilmoitusmenettely on ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen, ympäristölupamenettelyn kaltainen kevennetty menettely toiminnoille, joiden ympäristövaikutukset katsotaan vähäisiksi.

Ilmoitusmenettely koskee ympäristönsuojelulain liitteessä 4 lueteltuja toimintoja (mm. tietynlaiset kemikaalivarastot, sahalaitokset, eläinsuojat ja ampumaradat).

Ilmoitus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista, minkä kuluessa viranomaisen tulee antaa päätös. Jos päätöstä ei ole annettu 120 päivän sisällä, voi toiminnan aloittaa omalla vastuulla. Myöhemmin annettavaa päätöstä on kuitenkin noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Ilmoituslomakkeeseen tulee liittää:

  • sijaintikartta, asemapiirros, pohjapiirrokset, leikkauspiirrokset
  • luettelo naapureista, osoite ja kiinteistötietoineen 600 metrin säteellä eläinsuojasta ja kiinteistökartta
  • kopio viimeisestä ympäristöluvat tai muusta ympäristönsuojelua koskevasta päätöksestä
  • jätevesisuunnitelma
  • eläinsuojataulukot lomake 6045a ja vähimmäisetäisyydestä poikkeaminen lomake 6045b (lomakkeet osoitteesta www.ymparisto.fi)

Maastoliikennelain mukainen lupa

Maastoliikennelain mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.

Auratulla jääradalla tapahtuvien harjoitusten tai kilpailuiden järjestämiseen tulee hakea maastoliikennelain mukainen lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Toistuvasti tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että jäärataa käytetään useammin kuin yksittäisiä kertoja talven aikana

Vesiliikennelain mukainen lupa

Vesiliikennelain mukaan moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.

Ympäristömeluilmoitus

Ympäristönsuojelulain mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta.

Näitä ovat mm. rakentaminen ja yleisötilaisuus, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa.

Aumausilmoitus

Aumausilmoitus on tehtävä viimeistään 14 vuorokautta ennen aumavarastoinnin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lannan ja orgaaniset lannoitevalmisteet voi levittää välillä 1.4.– 31.10. Voit poiketa edellä mainitusta levitysajasta ja levittää lantaa marraskuun loppuun saakka tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi.

Lannan levittämisestä poikkeustilanteissa on ilmoitettava lokakuun loppuun mennessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ruoppausilmoitus ja –lupa (AVI)

Pienimmästäkin, massamäärältään enintään 500 m3 koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusajankohtaa.

Tilavuudeltaan yli 500 m3 ruoppaukselle tulee aina hakea lupa aluehallintovirastolta (AVI).

Vesilain mukainen lupa tarvitaan myös hankkeisiin, jotka voivat muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä. Lupa on tarpeen myös, jos muutetaan pohjaveden laatua tai määrää tai hankkeen muutos loukkaa laissa mainittua yleistä tai yksityistä etua.

Ilmoituksen tulee sisältää tiedot hankkeesta, sen toteuttamistavasta ja ympäristövaikutuksista sekä tiedot muista vaikutusalueelle suunnitelluista vastaavista hankkeista, jotka ovat hankkeesta vastaavan tiedossa.