Opiskelijahuoltoryhmä

Opiskelijahuolto

Puolangan lukion opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon. Sillä tarkoitetaan opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opiskelijahuollolla edistetään opiskelijoiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Opiskelijahuoltoon sisältyy myös ohjaus ja neuvonta perusopetuksen jälkeisiin opintoihin.

Puolangan lukion opiskelijahuoltoryhmät

Opiskelijahuolto on laaja-alaista opiskelijan hyvinvoinnin tukemista. Puolangan lukiossa opiskelijahuoltotyötä tehdään kolmessa erilaisessa ryhmäkokoonpanossa:

  • Puolangan kunnan opiskelijahuollon ohjausryhmässä
  • Puolangan lukion opiskelijahuoltoryhmässä
  • Tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä

Ryhmissä on opetushenkilöstön lisäksi opiskeluterveydenhuoltoa edustavia jäseniä, psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sekä huoltajia sen mukaan kun käsiteltävä asia edellyttää.
Opiskelijahuolto on osa koulun arkea, joten opiskeluhuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Puolangan kunnan opiskelijahuollon ohjausryhmä

Opiskelijahuollon ohjausryhmä vastaa koko kunnan opiskelijahuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Puolangalla toimii yksi oppilas- ja opiskelijahuollon ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluvat kouluterveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, koulukuraattori, sosiaalijohtaja, laaja-alaiset erityisopettajat, apulaisrehtori/opinto-ohjaaja, seurakunnan nuorisotyöntekijä ja rehtori. Ryhmä kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa, ja ryhmää johtaa rehtori.

Puolangan kunnan opiskelijahuollon ohjausryhmän yhteystiedot

Rehtori, opinto-ohjaaja Väisänen Tuula
Puh. 040 740 2567
Sähköposti tuula.vaisanen(at)puolanka.fi

Puolangan lukion opiskelijahuoltoryhmä

Puolangan lukion opiskelijahuoltoryhmän tehtävänä on vastata lukion opiskelijahuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat kouluterveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, koulukuraattori, sosiaalijohtaja, laaja-alaiset erityisopettajat, apulaisrehtori/opinto-ohjaaja ja rehtori. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan, ja ryhmää johtaa rehtori.

Opiskelijahuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Opiskelijahuoltoryhmän keskeinen tehtävä on oppilaitosyhteisön terveellisyyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen ja kehittäminen.

Puolangan lukion opiskelijahuoltoryhmän jäsenet 2022–2023

Rehtori, opinto-ohjaaja Väisänen Tuula
Puh. 040 740 2567
Sähköposti tuula.vaisanen(at)puolanka.fi

Kouluterveydenhoitaja Kanniainen Riitta
Puh. 044 797 0667
Sähköposti riitta.kanniainen(at)terveystalo.com

Erityisopettaja (yläkoulu), opinto-ohjaaja Huhta Tuulia
Puh. 040 563 0946
Sähköposti tuulia.huhta(at)puolanka.fi

Erityisopettaja (alakoulu) Saviniemi Heli
Puh. 0400 197 241
Sähköposti heli.saviniemi(at)puolanka.fi

Sosiaalijohtaja Raappana Tarja
Puh. 040 579 3762
Sähköposti tarja.raappana(at)puolanka.fi

Kuraattori Väisänen Saara
Puh. 043 848 6931
Sähköposti saara.vaisanen(at)terveystalo.com

Miekkari Kehänen Katariina
Puh. 0400 232 569
Sähköposti katariina.kehanen(at)terveystalo.com

Koulupsykologi Lappeteläinen Risto
Puh. 050 470 6537

Tapauskohtaisesti koottava asiantuntijaryhmä
Yksittäistä koulumme opiskelijaa koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä.

Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan, tai, ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella. Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön.

Opiskelijahuoltotyötä toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa tai muun laillisen edustajan kanssa. Silloin, kun opiskelijahuoltotyössä käsitellään yksittäistä opiskelijaa koskevaa asiaa, asian käsittelyyn voivat osallistua vain ne opiskelijan opetukseen ja opiskelijahuollon järjestämiseen osallistuvat, joiden tehtäviin opiskelijan asian käsittely välittömästi kuuluu. Opiskelijan huoltajan tai muun laillisen edustajan kirjallisella suostumuksella tai niin kuin laissa erikseen säädetään opiskelijan asian käsittelyyn voi osallistua myös muita tarvittavia tahoja.