Opiskelun tuki

Puolangan lukion opiskelun tuen tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista ja opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona.

Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota koulutukseen osallistuminen edellyttää lukuun ottamatta yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden sairaanhoitopalveluja.

Opiskeluhuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. 1.8.2014 voimaan tulleen Opiskeluhuoltolain mukaisesti opiskelijoilta (ja tarvittaessa huoltajilta) pyydetään jatkossa kirjallinen lupa opiskeluhuollollisiin palavereihin. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuollon palveluja.

Puolangan lukion opiskeluhuollon palveluja

Puolangan lukiossa on käytössä useita opiskeluun liittyviä opiskeluhuollon tukimuotoja, joilla tuetaan opiskelijaa koko hänen opintopolkunsa ajan.