Oppilashuoltoryhmät

Puolankajärven koulun oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuoltoon sisältyy myös ohjaus ja neuvonta perusopetuksen jälkeisiin opintoihin.

Puolankajärven koulun oppilashuoltoryhmät

Oppilashuolto on laaja-alaista oppilaiden hyvinvoinnin tukemista. Puolankajärven koulussa oppilashuoltotyötä tehdään kolmessa erilaisessa ryhmäkokoonpanossa.

  • Puolangan kunnan oppilashuollon ohjausryhmässä
  • Puolankajärven koulun oppilashuoltoryhmässä
  • Tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä

Ryhmissä on opetushenkilöstön lisäksi opiskeluterveydenhuoltoa edustavia jäseniä, psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sekä huoltajia sen mukaan kun käsiteltävä asia edellyttää.

Oppilashuolto on osa koulun arkea, joten oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Puolangan kunnan oppilashuollon ohjausryhmä

Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa koko kunnan oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Puolangalla toimii yksi oppilas- ja opiskelijahuollon ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluvat kouluterveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, koulukuraattori, sosiaalijohtaja, laaja-alaiset erityisopettajat, apulaisrehtori/opinto-ohjaaja, seurakunnan nuorisotyöntekijä ja rehtori. Ryhmä kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa, ja ryhmää johtaa rehtori.

Puolangan kunnan oppilashuollon ohjausryhmän yhteystiedot

Rehtori, opinto-ohjaaja Väisänen Tuula
Puh. 040 740 2567
Sähköposti tuula.vaisanen(at)puolanka.fi

Puolankajärven koulun oppilashuoltoryhmä

Puolankajärven koulun oman oppilashuoltoryhmän tehtävänä on vastata koulumme oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat kouluterveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, koulukuraattori, sosiaalijohtaja, laaja-alaiset erityisopettajat, apulaisrehtori/opinto-ohjaaja ja rehtori. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan, ja ryhmää johtaa rehtori.

Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Oppilashuoltoryhmän keskeinen tehtävä on oppilaitosyhteisön terveellisyyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen ja kehittäminen.

Puolankajärven koulun oppilashuoltoryhmän jäsenet 2022–2023

Rehtori, opinto-ohjaaja Väisänen Tuula
Puh. 040 740 2567
Sähköposti tuula.vaisanen(at)puolanka.fi

Kouluterveydenhoitaja Kanniainen Riitta
Puh. 044 797 0667
Sähköposti riitta.kanniainen(at)terveystalo.com

Erityisopettaja (yläkoulu), opinto-ohjaaja Huhta Tuulia
Puh. 040 563 0946
Sähköposti tuulia.huhta(at)puolanka.fi

Erityisopettaja Honka Sari
Puh. 040 141 8365
Sähköposti sari.honka(at)puolanka.fi

Erityisopettaja (alakoulu) Saviniemi Heli
Puh. 0400 197 241
Sähköposti heli.saviniemi(at)puolanka.fi

Sosiaalijohtaja Raappana Tarja
Puh. 040 579 3762
Sähköposti tarja.raappana(at)puolanka.fi

Kuraattori Väisänen Saara
Puh. 043 848 6931
Sähköposti saara.vaisanen(at)terveystalo.com

Miekkari Kehänen Katariina
Puh. 0400 232 569
Sähköposti katariina.kehanen(at)terveystalo.com

Koulupsykologi Lappeteläinen Risto
Puh. 050 470 6537

Tapauskohtaisesti koottava asiantuntijaryhmä

Yksittäistä koulumme oppilasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä.

Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain oppilaan, tai, ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella. Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön.

Oppilashuoltotyötä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa tai muun laillisen edustajan kanssa. Silloin, kun oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa, asian käsittelyyn voivat osallistua vain ne oppilaan opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat, joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu. Oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan kirjallisella suostumuksella tai niin kuin laissa erikseen säädetään oppilaan asian käsittelyyn voi osallistua myös muita tarvittavia tahoja.