Tuki opetuksessa

Puolankajärven koulun oppilailla on oikeus opiskeluhuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opiskeluhuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Opiskeluhuoltoon sisältyy myös ohjaus ja neuvonta perusopetuksen jälkeisiin opintoihin.

Puolankajärven koulun tukimuodot opetuksessa

Puolankajärven koulussa on käytössä useita opetukseen liittyviä opiskeluhuollon tukimuotoja, joilla oppilasta tuetaan hänen koko opintopolkunsa ajan:

  • Luokkamuotoista erityisopetusta (2 pienryhmää)
  • Osa-aikainen erityisopetus muun opetuksen ohessa (samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena)
  • Tukiopetus
  • Samanaikaisopettajat
  • Koulunkäyntiohjaajat

Luokkamuotoinen erityisopetus

Puolankajärven koulussa annetaan luokkamuotoista erityisopetusta kolmessa pienryhmässä, joissa oppilaat suorittavat oppivelvollisuuden

  •  joko 9 lukuvuoden oppivelvollisuutena (luokat 1–9) tai
  • tai pidennettynä oppivelvollisuutena (lapsi aloittaa esiopetuksen suoraan oppivelvollisuutena 6-vuotiaana / huoltajan toiveesta oppivelvollisuutta jatketaan yhdeksännen vuosiluokan jälkeen lisävuodella)

Jos lapsi aloittaa esiopetuksen suoraan oppivelvollisuutena 6-vuotiaana, ratkaisu siitä, kestääkö esiopetus yhden vai kaksi vuotta tehdään ensimmäisen esiopetusvuoden aikana. Ratkaisu tehdään, kun on nähtävissä, onko lapsi valmis siirtymään ensimmäiselle luokalle jo yhden esiopetusvuoden jälkeen vai tarvitseeko hän vielä toisen vuoden esiopetusta.

Lapsilla, joilla on pidennetty 11-vuotinen oppivelvollisuus, koulunkäynti alkaa suunnitellusti ensimmäisellä tai toisella esiopetusvuodella (E1 tai E2) pienryhmässä. Lisävuosi voi olla myös yhdeksännen vuosiluokan jälkeen huoltajien toiveiden mukaisesti.

Pienryhmät toimivat alakoulun yhteydessä.

Pienryhmän oppilailla on ns. kotiluokka yleisopetuksessa omassa ikäryhmässä tai ryhmässä, joka mahdollistaa oppilaan osallisuuden muiden kanssa toimimiseen. Kotiluokan tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta koulussamme. Pienryhmän oppilaat osallistuvat yleisopetuksen oppitunneille aina suunnitellusti ja mahdollisuuksien mukaan. Yhteiset retket, juhlat ja tapahtumat ovat osa koulun arkea.

Osa-aikainen erityisopetus

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Osa-aikainen erityisopetus on tarkoitettu peruskoulun oppilaille, jotka tarvitsevat puhe-, lukemis- tai kirjoittamisvaikeuden tai muun oppimis- tai sopeutumisvaikeuden takia luokkaopetuksen lisäksi tai sen ohella erityisopettajan ohjausta. Oppilaalla voi olla ajoittaisia vaikeuksia esimerkiksi kasvun, käyttäytymisen tai motivaation kanssa. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin

  • samanaikaisopetuksena,
  • pienryhmässä tai
  • yksilöopetuksena

Opetus tapahtuu varsinaisten oppituntien aikana, yleensä oppitunnin pituisissa jaksoissa, jolloin oppilas siirtyy väliaikaisesti omasta ryhmästään erityisopetukseen tai erityisopettaja on mukana luokassa.

Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamista suunnitellaan, sen tarvetta ja vaikutuksia arvioidaan opettajien keskinäisenä yhteistyönä sekä yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla. Tehostetun tuen aikana osa-aikaisen erityisopetuksen merkitys tukimuotona yleensä vahvistuu.

Puheopetustuokion kesto on noin 15–20 minuuttia. Puheopetuksesta vastaa alakoulun erityisopettaja. Erityisopetuksen tarpeen määrittelevät yhdessä opettaja ja erityisopettaja. Huoltajien ja oppilaan toiveet otetaan huomioon tukea suunniteltaessa.

Tukiopetus

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta.

Tukiopetusta antaa ensisijaisesti kyseisen aineen tai muutoin erikseen sovittu opettaja.

Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus ovat tukimuotoina yleisen, tehostetun ja erityisen tuen vaiheissa.

Samanaikaisopettajat

Vuosiluokilla 1–2 opiskellaan äidinkieltä ja matematiikkaa pienemmissä ryhmissä. Tätä kutsutaan joustavaksi ryhmittelyksi.

Oppilaat jakautuvat yleensä useammalle eri opettajalle  ja saavat näin tukea juuri siinä asiassa, joka on heille hyödyllistä. Opetus on yksilöllisempää ja vastaa näin tehokkaammin lasten tarpeisiin.

Alakoulun samanaikaisopettaja toimii yhteistyössä luokanopettajan ja erityisopettajan kanssa. Samanaikaisopettajan tuki voidaan kohdentaa myös suunnitellusti ja joustavasti oppilaiden tarpeiden mukaan.

Koulunkäynninohjaajat

Koulunkäynninohjaajat edistävät oppilaan itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta sekä myönteisen itsetunnon kehittymistä.