Oppilaanohjaus

Puolankajärven koulun oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuoltoon sisältyy myös ohjaus ja neuvonta perusopetuksen jälkeisiin opintoihin.

Puolankajärven koulun oppilaanohjaus

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen liittyviä asioita, esitellään ja tutustutaan ammatteihin työ työelämään sekä jatko-opintomahdollisuuksiin.

Opinto-ohjausta koulutyöhön

 • Henkilökohtaista ohjausta sekä ryhmäohjausta
 • Ohjausta ja tukea opiskelutaitojen kehittymisessä sekä oppilaan oman oppimistyylin tunnistamisessa
 • Oppilaan kasvun ja kehityksen tukemista
 • Oppilaan sosiaalisten valmiuksien sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen edistämistä
 • Elämänsuunnittelussa ja -hallinnassa tarvittavien tietojen ja taitojen kehittymisen tukemista
 • Tasa-arvon edistämistä ja syrjäytymisen ehkäisemistä

Ammatteihin ja työelämään liittyvää ohjausta

Työelämään tutustuminen on tärkeä kokonaisuus oppilaanohjausta ajatellen. Työelämään tutustuminen antaa arvokasta käytännönläheistä tietoa työelämästä. Eri elinkeinoihin, työelämään ja ammattialoihin tutustuminen sekä työelämään tutustumisjaksot (TET) lisäävät oppilaiden työelämätietoutta. Samalla oppilaat tutustuvat itseään kiinnostaviin aloihin, ammatteihin ja yrittäjyyteen.

Työelämän tutustumisjaksot 2022–2023

8-luokkalaisten TET-jakso

 • Yksi TET-jakso, joka on pituudeltaan 5 koulupäivää / oppilas
 • Ajankohta: maaliskuu 2023

9-luokkalaisten TET-jaksot

 • Kaksi TET-jaksoa, kumpikin jakso on pituudeltaan 5 koulupäivää/ oppilas
 • Ajankohdat: 1. jakso lokakuussa 2022  ja 2. jakso helmikuussa 2023

Jatko-opintoihin liittyvää opinto-ohjausta – mitä peruskoulun jälkeen?

Jokaisen 9-luokkalaisen tulee hakeutua toisen asteen koulutukseen. Perusopetuksen aikana on oppilaanohjauksella pyritty varmistamaan, että opiskelija on saanut tarvittavat tiedot ja taidot jatko-opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen.

Perusopetuksen jälkeen oppilaan tulee jatko-opetukseen joko toiselle asteelle tai muuhun oppivelvollisuuslaissa määriteltyyn koulutukseen. Peruskoulun jälkeen haetaan yleensä yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen tai lukioon.

Opinto-ohjaaja

 • Antaa ammatinvalintaan liittyvää ohjausta ja
 • Auttaa oppilasta suunnittelemaan ja sijoittumaan oman ammatinvalintaansa sopiviin jatko-opintoihin

Toisen asteen koulutuksiin haetaan yhteishaussa. Opinto-ohjaaja antaa

 • Neuvoja miten yhteishaussa haetaan ammatilliseen koulutukseen
 • Neuvoja miten yhteishaussa haetaan lukioon
 • Neuvoja miten muuhun oppivelvollisuuslaissa määriteltyyn, perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen haetaan

Tietoa perusopetuksen jälkeisistä opiskelupaikoista löydät osoitteesta www.opintopolku.fi

Koulun opinto-ohjaajan yhteystiedot

Puolankajärven koulun opinto-ohjaaja
Erityisopettaja, oppilaanohjaus luokat 7–9
Tuulia Huhta
Puh. 040 563 0946
Sähköposti tuulia.huhta(at)puolanka.fi