Opiskeluterveydenhuolto

Opiskelijoille esitellään Puolangan kunnan käytettävissä olevat sosiaali- ja terveyspalvelut ja niiden saatavuus heti opintojen alussa.

Toisen asteen oppilaitoksissa opiskeluterveydenhuolto on osa opiskeluhuoltoa, jolla tarkoitetaan opiskelijan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Puolangan lukion opiskelijaterveydenhuollon palveluja ovat muun muassa

  • terveystarkastukset
  • kouluterveydenhoitajan vastaanotto
  • koulupäivän aikana opiskelijalle sattuneiden sairastapausten ja tapaturmien ensiapu ja hoito sekä mahdollinen jatkohoitoon ohjaus

Tarvittaessa Puolangan lukion opiskelijoiden ja heidän vanhempiensa tukena on myös kunnan perheneuvola. Perheneuvolan kautta opiskelijahuollon tueksi nostetaan myös:

  • koulukuraattori
  • miekkari
  • koulupsykologi

Mikäli opettajalla ja/tai vanhemmilla herää huoli opiskelijan koulunkäyntiin ja/tai hyvinvointiin liittyvissä asioissa, he yhdessä miettivät ratkaisua tilanteeseen.

Yhteistyö nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa

Yhteistyötä tehdään paikallisen nuorisotoimen, etsivän nuorisotyön sekä muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa, jotta opiskelijat pystyvät hakeutumaan nuorille tarkoitettuihin palveluihin ja harrastustoimintaan.

Terveystarkastukset

Opiskelijakohtainen terveydenhoito tarkoittaa opiskelijoiden terveystarkastuksia. Terveystarkastus tehdään toisen opintovuoden aikana, tarvittaessa useamminkin. Terveystarkastus on samalla terveydenhoitajan kutsuntatarkastus pojille.

Kouluterveydenhoitajan vastaanotto

Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa Puolangan lukiolla, ilman ajanvarausta, maanantaisin ja tiistaisin. Muina aikoina kouluterveydenhoitaja on tavattavissa ajanvarausperiaatteella, paitsi kiireellistä hoitoa vaativissa tapauksissa.

Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa Puolangan lukiolla ilman ajanvarausta maanantaisin ja tiistaisin

  • maanantai – tiistai kello 8–8.45 (alakoulun, yläkoulun ja lukion oppilaat)
  • maanantai – tiistai kello 10.45–11.15 (alakoulun oppilaat)
  • maanantai – tiistai kello 11.45–12.15 (yläkoulun ja lukion oppilaat)
  • muina aikoina ajanvarauksella

Koulutapaturmat

Koulutapaturma on oppilaalle koulussa tai koulumatkalla sattunut äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma. Koulutapaturmina korvataan myös sellaiset vammat, jotka ovat syntyneet opintokäynnillä, opintoretkellä, leirikoulussa, koulun kerhossa tai välittömällä matkalla niihin, mikäli ne sisältyvät koulun toimintasuunnitelmaan.

Koulussa sattuneesta tapaturmasta ja sitä mahdollisesti seuranneesta lääkärissäkäynnistä on ilmoitettava opettajalle, jonka tunnilla tapaturma on sattunut sekä koulun kansliaan. Koulu tarvitsee tiedon vahinkoilmoituksen tekoa varten.

Koulutapaturmassa vahingoittuneen opiskelijan vanhemmat voivat ilmoittaa Pohjolan verkkosivuilla maksamistaan kuluista.

Kouluterveydenhoitajan yhteystiedot

Puolangan lukion kouluterveydenhoito
Kouluterveydenhoitaja Mari Sutinen
Puh. 044 747 8601
Sähköposti mari.sutinen(at)terveystalo.com

Hammashuolto

Lukion oppilaan tarkastusaika hammashoitolaan lähetetään postitse suoraan kotiin. Esteestä on ilmoitettava ajoissa hammashoitolaan.

Alle 18-vuotiaiden hampaiden tarkastus ja hoito on maksuton.
yli 18-vuotiailta peritään peruttamattomasta poisjäännistä 51,50 €.
Hammastapaturmissa on otettava välittömästi yhteys hammashoitolaan.

Puolangan terveyskeskuksen hammashoitolan yhteystiedot

Hammashoitolan ajanvaraus- ja päivystysnumerot löydät täältä