Opetussuunnitelma perusopetus

Puolangan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (1.8.2016) on laadittu osittain Kainuun kuntien yhteisenä ja osittain Puolankajärven koulun omana työnä.

Opetussuunnitelma on laadittu suomen kielellä annettavaa opetusta varten, ja sen rakenne ja asioiden käsittelyjärjestys on tehty valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Puolangan kunnan perusopetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma koostuu opetussuunnitelman yleisestä osasta sekä oppiainekohtaisista tavoitteista ja sisällöistä (aineosio).

Opetussuunnitelman yleinen osa

Opetussuunnitelman yleinen osa kuvaa perusopetuksen tavoitteet, arvot sekä toimintatavat sekä opetuksen järjestelyt.

Yleinen osa kuvaa myös Puolangan kunnan perusopetuksen tuntijaon (PDF) sekä oppilaille tarjottavat valinnaiset aineet eri vuosiluokille

Puolangan kunnan perusopetuksen tuntijaosta näkyy miten opetustunnit jaetaan vuosiluokittain yhteisten oppiaineiden, taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien sekä oppilaalle valinnaisten aineiden kesken valtioneuvoston asetuksen edellyttämällä tavalla.

Puolangan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman yleinen osa (PDF) ja siihen tehdyt muutokset:

  • Lukuun 6 tehty muutos: muutospäätös (Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa)
  • Lukuun 5 tehty  muutos: muutospäätös (Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyön järjestäminen 5.1., 5.3, 5.6)
  • Lukujen 7-8 päivitys (PDF) (Oppimisen ja koulunkäynnin tuki, 8.2 oppilashuolto)

Opetushallitus on 10.5.2022 kirjatuissa määräyksessä  OPH-1098-2022  määrännyt opetuksen järjestäjän muuttamaan paikallisia opetussuunnitelmia (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 kohta 5.6 paikallisesti päätettävät asiat) siten, että ne vastaavat OPH:n määräyksiä. Liitteenä Sivistyslautakunnan 22.11.2022 § 115 päätös:

Opetussuunnitelman päivitykset

 

Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

Yleinen osa linjaa opetuksen järjestämistä ja käytännön toteutusta. Koulun lukuvuosittain laatimat lukuvuosisuunnitelmat täydentävät ja päivittävät opetussuunnitelmaa.

Opetussuunnitelman aineosio

Puolangan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman aineosiossa kuvataan vuosiluokkien 1-9 oppiainekohtaiset tavoitteet ja sisällöt.

Puolangan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman ainesosio (PDF) sekä siihen tehdyt muutokset:

Opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat

Kulttuurikasvatussuunnitelma (KOPS) on suunnitelma siitä, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan osana opetusta. Se pohjaa kunnan omaan kulttuuritarjontaan ja kulttuuriperintöön sekä lasten ja nuorten omaehtoiseen toimintaan.
Kulttuurikasvatus koskee kaikkea opetusta, ei vain taide- ja taitoaineita, ja nivoo yhteen eri oppiaineita. Kulttuurikasvatussuunnitelma perustuu paikallisen opetussuunnitelman toteuttamiseen ja tekee koulujen kulttuurikasvatustyöstä tavoitteellista.

Puolangan kulttuurikasvatussuunnitelma (PDF)

Perusopetus kannustaa yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia opinnoissaan. Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja rakentamaan oppimispolkunsa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Perusopetus lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (PDF)

Perusopetuslailla säädetään maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tarvittavat valmiudet suomen tai ruotsin kielessä ja tarpeelliset muut valmiudet esiopetukseen tai perusopetukseen siirtymistä varten sekä edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma (PDF)

Puolankajärven koulun opetussuunnitelmaa täydentävät aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Puolankajärven koulun laatukäsikirja, koululaiskuljetusopas, pelastautumissuunnitelma ja kriisivalmiussuunnitelma.