Opetussuunnitelma perusopetus

Puolangan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (1.8.2016) on laadittu osittain Kainuun kuntien yhteisenä ja osittain Puolankajärven koulun omana työnä.

Opetussuunnitelma on laadittu suomen kielellä annettavaa opetusta varten, ja sen rakenne ja asioiden käsittelyjärjestys on tehty valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Puolangan kunnan perusopetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma koostuu opetussuunnitelman yleisestä osasta sekä oppiainekohtaisista tavoitteista ja sisällöistä (aineosio).

Opetussuunnitelman yleinen osa

Opetussuunnitelman yleinen osa kuvaa perusopetuksen tavoitteet, arvot sekä toimintatavat sekä opetuksen järjestelyt.

Yleinen osa kuvaa myös Puolangan kunnan perusopetuksen tuntijaon (PDF) sekä oppilaille tarjottavat valinnaiset aineet eri vuosiluokille

Puolangan kunnan perusopetuksen tuntijaosta näkyy miten opetustunnit jaetaan vuosiluokittain yhteisten oppiaineiden, taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien sekä oppilaalle valinnaisten aineiden kesken valtioneuvoston asetuksen edellyttämällä tavalla.

Puolangan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman yleinen osa (PDF) ja siihen tehdyt muutokset:

  • Lukuun 6 tehty muutos: muutospäätös (Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa)
  • Lukuun 5 tehty  muutos: muutospäätös (Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyön järjestäminen 5.1., 5.3, 5.6)
  • Lukujen 7-8 päivitys (PDF) (Oppimisen ja koulunkäynnin tuki, 8.2 oppilashuolto)

Opetushallitus on 10.5.2022 kirjatuissa määräyksessä  OPH-1098-2022  määrännyt opetuksen järjestäjän muuttamaan paikallisia opetussuunnitelmia (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 kohta 5.6 paikallisesti päätettävät asiat) siten, että ne vastaavat OPH:n määräyksiä. Liitteenä Sivistyslautakunnan 22.11.2022 § 115 päätös:

Opetussuunnitelman päivitykset

 

Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

Yleinen osa linjaa opetuksen järjestämistä ja käytännön toteutusta. Koulun lukuvuosittain laatimat lukuvuosisuunnitelmat täydentävät ja päivittävät opetussuunnitelmaa.

Opetussuunnitelman aineosio

Puolangan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman aineosiossa kuvataan vuosiluokkien 1-9 oppiainekohtaiset tavoitteet ja sisällöt.

Puolangan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman ainesosio (PDF) sekä siihen tehdyt muutokset:

Opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat

Kulttuurikasvatussuunnitelma (KOPS) on suunnitelma siitä, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan osana opetusta. Se pohjaa kunnan omaan kulttuuritarjontaan ja kulttuuriperintöön sekä lasten ja nuorten omaehtoiseen toimintaan.

Kulttuurikasvatussuunnitelma takaa lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet kokea taidetta ja kulttuuria. Kulttuurikasvatussuunnitelman avulla taidetta ja kulttuuria voidaan tarjota ikäryhmälle sopivalla tavalla luonnollisena osana koulupäivää. Moniammatillisessa yhteistyössä tuotettu suunnitelma tukee oppilaiden kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Kulttuurikasvatussuunnitelman kautta voidaan edistää kulttuurikasvatuksen alueellista tasavertaisuutta sekä lisätä lastenkulttuurin merkitystä hyvinvoinnin edistäjänä. Kulttuurikasvatussuunnitelma hyödyttää oppilaita, opettajia, taide- ja kulttuurialan toimijoita sekä kuntaa. Kulttuurikasvatussuunnitelma on vuosittain toistuva, etukäteen budjetoitu ja selkeillä sopimuksilla aikaansaatu kokonaisuus, jossa kunkin kunnan toivomalle ikäryhmälle taataan halutunlainen taide- ja kulttuurikasvatus.

Puolangalla kulttuurikasvatussuunnitelma on otettu käyttöön lukuvuonna 2022-2023.

Puolangan kulttuurikasvatussuunnitelma (PDF)

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2019 – 2022

Perusopetus kannustaa yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia opinnoissaan. Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja rakentamaan oppimispolkunsa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Perusopetus lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (PDF)

Perusopetukseen valmistava opetus

Perusopetuslailla säädetään maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tarvittavat valmiudet suomen tai ruotsin kielessä ja tarpeelliset muut valmiudet esiopetukseen tai perusopetukseen siirtymistä varten sekä edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma (PDF)

Puolankajärven koulun opetussuunnitelmaa täydentävät aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Puolankajärven koulun laatukäsikirja, koululaiskuljetusopas, pelastautumissuunnitelma ja kriisivalmiussuunnitelma.

KURINPITOSUUNNITELMA 2014 Puolangan perusopetus : Ohjeissa käydään läpi Perusopetuksen 35–36 § ja niiden soveltaminen Kainuun peruskouluissa.

Kainuun maakunnallinen perusopetuksen TVT-strategia linjaa TVT-toiminnan kehittämistä Kainuussa,  luo tasavertaisen digitaalisen toimintaympäristön kainuulaisille perusopetuksen oppilaille ja vahvistaa teknologian käyttöä perusopetuksessa. Se on työstetty yhdessä Kainuun kuntien perusopetuksen rehtori-opettaja -työparien  kesken.

Kainuun maakunnallinen perusopetuksen TVT-stratefia.pdf

”Kainuulaisia oppimiskokonaisuuksia on interaktiivinen Thinglink-alusta. Kartalta löydät jokaisen kunnan kohdalta oppimiskokonaisuuden, joka liittyy Kainuuseen. Voit hyödyntää kokonaisuuksia omassa työssäsi ja parastaa niitä. Jokainen kokonaisuus sisältää ohjeet opettajalle. Oppimiskokonaisuuksissa on hyödynnetty digitaalisia ratkaisuja. Kajaani: Ärjän saari Paltamo: Oulujärven perinnetarinat Hyrynsalmi: Kaunislehdon talomuseo Puolanka: koululehti Sotkamo: olympismi Suomussalmi: ”Minun kuntani” -yhteiskuntaopin jakso Kuhmo: Petola -suurpedot ja Kainuulainen luonto Ristijärvi: Hiisijärven hiekkojen synty”

Tekijät:

Pylkkänen, Marika (Oulun yliopisto, Täydentävien opintojen keskus)
Jääskeläinen, Teija (Kajaanin kaupunki)
Heikkinen, Sanna (Kajaanin kaupunki)
Mikkonen, Roosa (Kuhmon kaupunki)
Liikanen, Anu (Puolangan kunta)
Virrankari-Holappa, Sirpa (Puolangan kunta)
Rössi, Johanna (Paltamon kunta)
Kokko, Inkeri (Paltamon kunta)
Falck, Pasi (Suomussalmen kunta)
Väisänen, Tuula (Ristijärven kunta)
Juntunen, Saija (Hyrynsalmen kunta)
Karvonen, Titta (Hyrynsalmen kunta)
Huotari, Riikka (Sotkamon kunta)
Malinen, Kaija (Sotkamon kunta)

Kainuulaisia oppimiskokonaisuuksia – thinglink.com